تنش شعر و قدرت در ایران ِ پس از انقلاب / The Tension Between Poetry and Power in Post-Revolutionary Iran

Recorded: May 1, 2022

شعر و شاعران چه نقشی در پیروزی انقلاب ۵۷ و به مسند نشاندن حاکمان جمهوری اسلامی داشتند؟ چرا حاکمان جمهوری اسلامی به شعر اهمیت می‌دهند؟‌ شاعران حکومتی چه کسانی هستند و چگونه به عرصه شعر بعد از انقلاب وارد شدند؟‌ آنها توسط چه کسانی حمایت می‌شوند و از چه می‌نویسند؟ چه ارتباطی میان شعر، زبان، استبداد، و خاطره جمعی وجود دارد؟ در این سخنرانی فاطمه شمس با معرفی کتاب جدیدش که در سال ۲۰۲۱ توسط انتشارات آکسفورد تحت عنوان «یک انقلاب مقفّا:‌ دستکاریِ ایدئولوژیک در شعر دوره جمهوری اسلامی» منتشر شده است به این سؤالات پاسخ خواهد داد.

What role did poetry and poets play during the 1979 revolution and the rise of the Islamic Republic? Why did leaders of the Islamic Republic pay so much attention to poetry? Who are the state-sponsored poets and how did they enter into the literary scene after the revolution? Who sponsored them and what did they write about? What is the relationship between poetry, language, despotism and collective memory? In this talk, Fatemeh Shams will address these questions by introducing her recently published book, A Revolution in Rhyme: Poetic Co-option Under the Islamic Republic (Oxford University Press, 2021).