Reza Shah’s Exile in Mauritius

Recorded: February 25, 2024
Event: Bilingual Lecture Series

by Houchang Chehabi

Reza Shah’s Exile in Mauritius

بعد از کناره گیری رضا شاه در سال ۱۹۴۱ انگلیسیها او و اکثر خانواده سلطنتی را به جزیره موریس در اقیانوس هند تبعید کردند. مقامات جزیره، که یک مستعمره بریتانیا بود، کوشش کردند در حد امکاناتشان از خانواده سلطنتی به خوبی پذیرایی‌ کنند. ولی‌ رضا شاه خود را یک زندانی میدانست و دچار افسردگی و بیماری جسمی‌ شدید بود. بعد از هفت ماه به اتفاق همسر و فرزندانش به افریقای جنوبی رفت و همانجا جان سپرد. در این سخنرانی جزئیات مسافرت و زندگی‌ خانواده و تعاملشان با اهالی جزیره مورد بحث قرار میگیرد.